Назад

ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ

підготовлених за участю працівників кафедри сімейної медицини

у 2015-2020 н.р.

Монографії, підручники, учбові посібники, атласи, словники, брошури

Назва Вид видання П.І.Б. Посада Наявність грифа МОЗ або МОН Рік видання ISBN Обсяг Тираж
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сімейна медицина: у 3кн. Книга 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб. За ред. О.М.Гиріної, Л.М.Пасієшвілі. підручник Величко В.І. Данильчук Г.О. та інши зав.каф.,проф. асистент так 2016 978-617-505-454-3 456с. 1000
Семейная медицина : в 3 кн. Книга 2. Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней. Под ред. О.Н.Гириной, Л.М.Пасиешвили. учебник Величко В.И. Данильчук Г.А. и др. зав.каф.,проф. асистент так 2016 978-617-505-506-9 488с. 1000
Family Medicine : in 3 books. General Issues of Family Medicine. Edited by O.M.Hyrina, L.M.Pasiyeshvili textbook Velychko V.I. Kornovan G.V. зав.каф.,проф. асистент так 2016 978-617-505-494-9 680с. 1000
Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки Довідник для практикуючих лікарів Бака О.М. Вірстюк Н.Г. Вдовиченко В.І. Гардубей Є.Ю. Дорофєєв А.Е. Малицька А.П., та інші  зав.відд. професор професор лікар професор гол.лікар   2015 978-617-7100-26-2 442 с. 1000
Педіатрія: диференційна діагностика, невідкладні стани: навч.посібник /М.Л. Аряєв, Н.В.Котова, О.О.Зелінський [та інш.]. – Одеса: ОНМедУ, 2017. навчальний посібник В.І. Величко Та інші зав.каф., проф. ОНМедУ 2017 ISBN 978-966-443-082-8 280/45 13
Сімейна медицина: у 3кн. Книга 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики.  За ред. О.М.Гиріної, Л.М.Пасієшвілі. підручник Величко В.І. Венгер Я.І. та інши зав.каф., проф. асистент «Медицина» 2017 ISBN 978- 617-505-607-3 680с. 1000
Family Medicine: in 3 books : textbook. Book 2. Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases. Edited by O.M.Hyrina, L.M.Pasiyeshvili textbook Vilychko V.I. Danylchuk G.O. зав.кафедри доцент AUS Medicine Publishing 2018 978-617-505-652-3 376 с. 1000
Розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні: до 20-річчя Української асоціації сімейної медицини / заг.ред. Матюхи Л.Ф. Науково-методичний посібник Бабінець Л.С. Базилевич А.Я. Бацюра Г.В. Білецький В.Б. Величко В.І. та інші         зав.кафедри АНФ ГРУП 2018 978-617-7252-15-2 168с. 9,765 ум. друк. арк.. 200
Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги / заг.ред. Матюхи Л.Ф., Бабінець Л.С. Науково-методичний посібник Бабінець Л.С. Барна О.М. Вдовиченко В.І. Величко В.І. Венгер Я.І. Данильчук Г.О. Нахашова В.Є. Ткачук В.В. та інші       зав.кафедри асистент доцент асистент асистент АНФ ГРУП 2018 978-617-7252-17-6 486с. 28,365 ум. друк. арк.. 100
Семейная медицина: в 3 кн.: Кн. 3. Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики / под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили. учебник Бабанина М.Ю. Бабинец Л.С. Бездетко П.А. Бондарь С.А. Величко В.И. Венгер Я.И. Данильчук Г.А. и др.         зав.каф. ассистент доцент Киев: ВСИ «Медицина» 2019 978-617-505-749-0 744с. 61,59 усл. печ. л. 500

Методичні рекомендації, інформаційні листи

Назва П.І.Б. Посада Наявність  грифа МОЗ або МОН № протоколу та дата затвердження Обсяг Тираж
1 2 3 4 5 6 7
Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кольки у немовлят» Величко В.І. Саід О.В. Данильчук Г.О. Венгер Я.І. Шишкіна Н.В. професор асистент асистент асистент асистент Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при кольках у немовлят» 13.05.2016    
1 2 3 4 5 6 7
Применение высокооленового подсолнечного масла «Оливка» для профилактики неинфекционных заболеваний Левицкий А.П. Макаренко О.А. Селиванская И.А. Ходаков И.В. Севостьянова Т.А. Ткачук В.В. Левченко Е.М. Хурдычко А.И. професор с.н.с. с.н.с. н.с. М.н.с. асистент   доцент     Республіканська проблемна комісія МОЗ України Протокол №55 от 26.04.2016 0,9 др.ар. 250

Статті та тези

№/п Назва роботи Назва видавництва Обсяг Автори
1 2 3 4 5
Статті
  Споживання напоїв населенням України Мистецтво лікування.-2015.-№7-8 С.53-61 Барна О.М., Корост Я.В., Величко В.І., Саід О.В., Данильчук Г.О. та ін.
  Дослідження ВЕСНА: правда та міфи про гідратацію Мистецтво лікування.-2015.-№7-8 С.30-38 Барна О.М., Корост Я.В., Величко В.І., Саід О.В., Данильчук Г.О. та ін.
  Роль семейного врача в профилактике и раннем  выявлении рака шейки матки Journal of Education, Health and Sport. – 2016. — № 6(4) С.45-62 Лукьянчук О. В., Величко В. И., Данильчук Г. А., Кузева Н. Г.
  The role of controlled dosage physical exercise in the treatment of owerweight children with asthma Journal of Education, Health and Sport. — 2016;6(3). Р. 62-71. Velychko V.I., Venger Y.I., Bazhora Y.I., Pichugina Y.O. 
  Оценка качества жизни и психовегетативного статуса у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на фоне избыточной массы тела Одеський медичний журнал. – Одеса., 2016.- №2(154). С. 29-33   Саид Е.В., Величко В.И., Коловтина Л.И., Чернецкая А.В.
  Результаты скрининга нарушений углеводного обмена и сахарного диабета 2-го типа среди жителей Одессы Сімейна медицина – К., 2015. — №5(61). С.132-134   Саид Е.В., Величко В.И., Колотвина Л.И., Карпинская Т.Л., Аствацатрян Г.Р.
  Вплив жирів рослинного і тваринного походження на ліпідний обмін Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 1-2 (37-38). С. 231-232. Величко В.І., Ткачук В.В., Ткачук І.В.
  Результаты скрининга нарушений углеводного обмена и сахарного диабета 2-го типа среди жителей Одессы Семейная медицина. Всеукраинский научно-практический журнал – 5(61)/ 2015. С. 132-134 Величко В.И., Саид Е.В., Колотвина Л.И., Карпинская Т.Л., Авствацатрян Г.Р.
  Оценка эффективности и безопасности комбинированной терапии с использованием препаратов Вазонат и Энтроп у пациентов с хроническим токсическим поражением печени. Сімейна медицина. — № 5.-2016. С.98-102 В.И.Величко, Г.А. Данильчук, Г.В Корнован., С.Ф. Коваленко
  Вивчення основних завдань інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в процесі підготовки сімейних лікарів International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin. Р.115-119 Венгер Я.І., Данильчук Г.О.
  The influence of vitamin D levels on asthma control in children who are overweight or obese   Здобутки клінічної і експериментальної медицини // 2017, №2, ISSN 1811–2471 С. 22-25. V. I. Velychko, Y. O. Pychugina, O. I. Sandul
  The comparative estimation of  influence of higholeic sunflower and palm oils con- sumption on the fatty acids content of rat liver lipids.   Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(2), eISSN 2391-8306. С. 305-318 Levitsky A. P., Khodakov I. V., Tkachuk V. V.
  Застосування препаратів магнію та фізичного навантаження для корекції стану при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла або ожирінням   ISSN 2226-2008. Одеский медичний журнал 2017. № 2,   С.64-70. В. І. Величко, Ю. О. Пичугiна, О. І. Сандул, Г. Ю. Амірова  
  Застосування препаратів магнію та фізичного навантаження для корекції стану при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла або ожирінням. Одеський медичний журнал №2(160)2017,   С.64-71 В.І. Величко, Ю.О. Пичугіна, О.І. Сандул, Г.Ю. Амірова.
  Інноваційні освітні технології як засіб оптимізації післядипломної освіти сімейних лікарів Scientific pedagogical internship “Innovative educational  technologies:experience of the European Union and implementation in the process of training medical workers”: Scientific pedagogical internship, August 14-20, 2017. Lublin., Р.32-34 Г.О.Данильчук
   Assessment of Complex Treatment Influence on Systemic inflammation in Overweight Type 2 Diabetes Patients./ Wiadomosci Lekarskie.-2018.-6.- P.1141-1146 Olena V. Said, Valentyna I. Velychko, Halyna O. Danylchuk
  Current Complex Treatment for Type 2 Diabetes Mellitus in Overweight Patients with Comorbidities (Literature Review). Modern Science – Moderni veda.-Praha.-Ceska republika, Nemoros. -2018.-№4. P.114-123 Olena Said
  Гіповітаміноз Д у хворих на бронхіальну астму на фоні надмірної маси тіла або ожиріння International Research and practice conference «Relevant issues of modern mediсine: the expirience of Poland and Ukraine», Lublin, Republic of Poland. – 2017. Р.70-72 О. І. Сандул
  Аналіз поширеності та захворюваності бронхіальною астмою та стану атмосферного повітря в Одеському регіоні протягом 2006-2016 років Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. – № 2(34). С. 97 — 106 Сандул О. І., Величко В. І., Данильчук Г. О., Брашко І. О.
  Вплив атмосферного повітря на захворюваність бронхіальною астмою в одеському регіоні International Research and practice conference «Paragraphs in medicine», Lublin, Republic of Poland. – 2017. Р. 52-54 О. І. Сандул, В. І. Величко
  Дослідження певних ланок вродженого імунітету в пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла. Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine. October 20-21,2017 Р. 51-53. Лагода Д.О.
  Investigation of the influence of certain genes on the course of bronchial asthma in the context of overweight and obesity. The development of medical sciences: problems and solutions. Brno, The Czech Republic, April 27-28, 2018 Р. 1-3.  Lahoda D. O., Velychko V.I.
  Peculiarities of certain immunity indices in patients with bronchial asthma against background of overweight or obesity. Modern Science. Prague. -2018. №4 Р. 107-113. Daria Lahoda, Velentyna Velychko, Galina Danylchuk
  Peculiarities of the course of bronchial asthma in patients with excessive body weight or obesity. Wiadomosci Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 5 Р. 1015-1018. Daria O. Lahoda, Valentyna I. Velychko, Victoriia E. Nakhashova.
  Окремі напрямки імунокорекції у пацієнтів з бронхіальною астмою. Одеський Медичний журнал. 3 (167) 2018 С.17-24 Д.О. Лагода, В.І. Величко, Я.І. Венгер, В.Є. Нахашева
  Досягнення астма-контролю у пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням в умовах Астма-школи. Сімейна Медицина. №3 (77) 2018 Р.120-124. Лагода Д.О., Величко В.І., Боброва О.О.
  Особливості харчової алергії населення півдня України (на прикладі Херсонської області) International Research and practice conference «Paragraphs in medicine», Lublin, Republic of Poland. – 2017. Р.108-110 Нахашова В. Є., Данильчук Г. О., Миргород А. В., Бажора Я. І.
  Regulatory peculiar features of uncontrolled bronchial asthma Journal of education, health, and sport.-2018.- Vol.2 P.114-121 Romanchuk O.P., Bazhora Y.I.
  Зв`язок поліморфізму гена VDR з рівнем вітаміну D у дітей із бронхіальною астмою на фоні надлишкової маси тіла або ожиріння Здоров`я суспільства, том 6, №4, 2017 С.109-113 Величко В.І., Пічугіна Ю.А., Венгер Я.І.
  Reactivity of cardiorespiratory system in bronchial asthm patients according to the tests with respiratory maneuvers performance.   Запорізький медичний журнал.- 2019(115). — №4. С.450-457 Бажора Я.І. Величко В.І. Романчук О.П.
  Оцінка поліморфізму генів TLR2, TLR 4, FTO у пацієнтів з БА з надмірною масою тіла або ожирінням в Одеському регіоні. Молодий вчений.- 2019.- №3 (67). С.25-29 Лагода Д.О., Величко В.І., Бажора Я.І
  Features of the regulatory support of the cardiopulmonary system of patients with persistent bronchial asthma and obesity Modern Science ModerniVeda.- 2019.-№1. С.76-81 Bazhora Y.I.
  Поширеність коморбідних станів та модифікованих факторів ризику у пацієнтів з бронхіальною астмою Сімейна медицина.- 2019.- №1 (81). С.119-122 Бажора Я.І. Величко В.І. Данильчук Г.А.
  Варіабельність та паттерн дихання пацієнтів з персистуючим перебігом бронхіальної астми та ожиріння Український журнал медицини,біології та спорту.- 2018.- Том 3 №7(16). С.74-83 Бажора Я.І. Романчук О.П.
  Psychoemotic features, status of cognitive functions and assessment of bronchial asthma patients quality of life Wiadomosci Lekarskieю- 2019.- tom LXXII  №4.   P.657-663                   Bazhora Y I Velichko V I Danilchuk G O Kolotvina L I  
  Оцінка ступеня емоційного вигорання у лікарів та лікарів-інтернів на етапі післядипломної освіти Наук.-практичн.журнал Медична освіта. – 2019.-2(82) – Тернопіль   С.137-142. Данильчук Г.О., Лагода Д.О., Венгер, В.Є.
  Тактика ведення хворого на плечовий періартрит на етапі надання первинної медичної допомоги  Одеський медичний журнал.- 2019.- №1 (171). С. 41-50 Назарян В.М.,Величко В.І., Храмцов Д.М.,Коцупей М.А.
  Надлишкова маса тіла та ожиріння у дітей : епідеміологія, фактори ризику, діагностика Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги. Науково-методичний посібник, АНФ ГРУП, 2018. С.150-160 Величко, В. І.
  Відновне лікування часто хворіючи на респіраторні захворювання дітей з пролапсом мітрального клапана Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги. Науково-методичний посібник, АНФ ГРУП, 2018. С.194-207 Данильчук Г.О.
  Дисбаланс системного і мукозального антиендотоксинового імунітету у хворих на хронічний панкреатит Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги. Науково-методичний посібник, АНФ ГРУП, 2018. С.348-360 Нахашова В.С.
  Клініко-патогенетичні особливості, прогнозування та реабілітація при бронхіальній астмі у дітей з надмірною масою тіла Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги. Науково-методичний посібник, АНФ ГРУП, 2018. С.160-171 Венгер Я.І.
  Роль пролонгованого високо жирового навантаження та кишкової мікробіоти в патогенетичних механізмах ожиріння Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги. Науково-методичний посібник, АНФ ГРУП, 2018. С.360-371 Ткачук В.В.
  Особливості регуляторного забезпечення  кардіореспіраторної системи пацієнтів з персистуючим перебігом бронхіальной астми та ожирінням East European Science Journal  №2 (42) 2019 Warsaw С. 76-81 Бажора Я.І., Романчук О.П.
  Dynamics of changes in the level of IgA in patients with bronchial asthma against the background of excessive body weight or obesity Eur J Clin Exp Med 2019; 17 (3):   P. 203–208 Daria Lahoda, Valentyna Velychko
  Раціональність застосування Нокамену в практиці сімейного лікаря Журнал «Почки» Том 9, №1, 2020   Величко В.І., Синенко В.І., Лагода Д.О.
  A responsible patient: from theory to practice on a model of patient with bronchial asthma Wiadomosci Lekarskie. 2020. tom LXXIII (3).   C.444-449 Velychko V.I., Venher Y.I.,  Lahoda D.O.
  Application  of cognitive-behavioral therapy in patients with uncontrolled asthma due to excess bоdy weight and obesity Wiadomosci lekarskie  2020 nr 1 Р.134-139 Yana Bazhora
          Тези доповідей  
1 2 3 4 5
  Міждисциплінарні підходи в методології викладання основ алергології для лікарів загальної практики–сімейної медицини та вчителів основ здоров’я на етапі післядипломної освіти Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.– Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. С.286-287. Нахашова В. Є., Литвиненко О. І., Малицька А. П., Данильчук Г. О.
  Результати скринінгового дослідження поширеності депресії серед жителів Одеси Науково-практична конференція «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», тези доповідей. Одесса, 21-22 квітня 2016 р. С.70 О. І. Кудлач, Л. С. Бездітна, А. Ю. Амірова
  Особливості клінічного перебігу негоспітальних пневмоній у період епідемії грипу 2016 року Медицина неотложных состояний.- 2016.- №4 (75). (VII Національний конгрес анестезіологів України, м. Дніпро,  21-24 вересня 2016 року). С. 213-214. Полінчук І.С., Арбузова В.О., Полінчук І.М., Сидорко Ю.В., Малахов П.С., Цимбал Ю.Ф., Туряниця С.В., Степаненко П.П.
  Дослідження епідеміології факторів ризику в плановій анестезіології Медицина неотложных состояний.- 2016.- №4 (75). (VII Національний конгрес анестезіологів України, м. Дніпро,  21-24 вересня 2016 року). С. 214. Полінчук І.С., Гардубей Є.Ю., Полінчук І.М., Малахов П.С., Сидорко Ю.В., Арбузова В.О., Туряниця С.В., Степаненко П.П.
  Гострі отруєння синтетичними канабіноїдами в практиці лікаря-інтенсивіста Медицина неотложных состояний.- 2016.- №4 (75). (VII Національний конгрес анестезіологів України, м. Дніпро,  21-24 вересня 2016 року). С. 214-215. Полінчук І.С., Малахов П.С., Сидорко Ю.В., Цимбал Ю.Ф., Полінчук І.М., Арбузова В.О., Туряниця С.В., Степаненко П.П.
  Ліпідний спектр крові у дітей з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016.   С.47 Венгер Я. І., Пічугіна Ю. О., Бажора Я. І.
  Особливості цитокінового профілю у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на фоні надмірної маси тіла. Конференції з сімейної медицини, присвяченої 100-річчю заснування Дніпропетровської академії і 20-річчю впровадження сімейної медицини в Дніпропетровській області. 2-3 червня 2016 року, м. Дніпропетровськ. С.53 Саід О.В.
  Застосування діагностичної транскраніальної магнітної стимуляції у пацієнтів, які перенесли  інсульт по ішемічному типу з ознаками моторного дефіциту Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016. С 86-89. Величко В. І., Муратова Т. М., Мельник Ю. В.
  Медіатори запалення при артеріальній гіпертензії у пацієнтів з надмірною масою тіла Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016.   С. 64. Синенко В.І., Колотвіна Л.І., Добришева В.М.
  Застосування L- аргініну у хврих з екстрасистолією Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016.   С.81-82. Величко В.І., Коронован Г.В., Лагода Д.О.
  Адаптация студентов первого курса в условиях ВУЗов Науково-практична конференція «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», тези доповідей. Одесса, 21-22 квітня 2016 р.   С.64-65. Л. С. Бездітна, А. Ю. Амірова, Т. Л. Прутіян, Д. А. Лагода, О. И. Кудлач
  Застосування препарату L- аргініну у пацієнтів з комор бідним порушенням серцевого ритму Науково-практична конференція «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», тези доповідей. Одесса, 21-22 квітня 2016 р. С.66. Лагода Д.О., Амірова А.Ю., Бездітна Л.С.
  Епідеміологія факторів ризику в плановій анестезіології Науково-практична конференція «Сучасні можливості коло проктології: від ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики (пам`яті фундатора проктологічної служби Херсонщини В.С. Глазкова»]. Херсон, 16 вересня 2016 р. С.41-42. Полінчук І.С., Гардубей Є.Ю., Полінчук І.М., Малахов П.С., Сидорко Ю.В., Арбузова В.О., Цимбал Ю.Ф., Туряниця С.В., Степаненко П.П.
  Вплив жирів рослинного і тваринного походження на ліпідний обмін Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги: міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 12-13 квітня 2016р. C/231-232 Величко В.І., Ткачук В.В., Ткачук І.В.
  Патологія печінки: акцент на профілактику. Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики: міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 4-5 березня 2016 р. С. 93-94. Ткачук В.В.
  Гастропатии, энтеропатии, ассоциированные с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов Тези ХІV Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні можливості колопроктології: від ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики», м.Херсон, 2016р. С. 65-68. Толоконникова В.Г., Толоконникова О.В.
  Предоперационная подготовка пациентов с патологией кровообращения Тези ХІV Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні можливості коло проктології: від ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики», м.Херсон, 2016р. С. 32-37. Панова Т.В., Ксензюк Т.В.
  Міждисциплінарні підходи в методології викладання основ алергології для лікарів загальної практики–сімейної медицини та вчителів основ здоров’я на етапі післядипломної освіти Тези XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 р. м. Тернопіль.   С. 286-287. Нахашова В.Є., Литвиненко О.І., Малицька А.П., Данильчук Г.О.
  Рання діагностика колоректального раку на сімейній ділянці Тези ХІV Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні можливості коло проктології: від ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики», м.Херсон, 2016р. С. 12-14. Волкова О.Л., Мороз Р.М.
  Особливості перебігу пневмонії у дітей першого року життя Тези ХІV Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні можливості коло проктології: від ранньої діагностики та етапів спеціалізованого лікування до реабілітації і профілактики», м.Херсон, 2016р. С. 10-12. Бондар Г.І.
  Особливості ліпідного обміну за умов експериментального дисбіозу кишечника та імунодефіциту Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016.   С.40-42 Ткачук В.В., Величко В.І.,Данільчук Г.О.
  Особенности психовегетативного статуса у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне избыточной массы тела Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016.   С.62-64 Величко В.И., Саид Е.В., Чернецкая А.В.
  Рівень фолієвої кислоти у жителів Одеського регіону з депресивними розладами Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016. С.79-81 Величко В.І., Кудлач О.І., Шелепіна О.А.
  Дослідження ефектів використання збагаченої тромбоцитами плазми за умов терапії фіброзу печінки у експерименті Перспективні напрями розвитку медичних та фармацевтичних наук, матеріали наукової конференції, 12-13 лютого 2016 р., м. Днепропетровськ. – 2016. С.83-84 Величко В.І., Коваленко С.Ф., Мазниченко Є.О.
  Клініко-патогенетичні особливості бронхіальної астми на фоні надмірної маси тіла Науково-практична конференція «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», тези доповідей. Одесса, 21-22 квітня 2016 р. С.55 Бажора Я.І.
  Гидролазерный душ в курортном лечении при нейроциркуляторной дистонии Материалы Международной конференции «Применение лазеров в медицине и биологии. Харьков, октябрь 2015 г. С. 68 Паненко А.В., Подвысоцкий А.А., Заверюха Л.Ю, Данилюк В.Д., Бабенко Л.Г.
  Непосредственные и отдаленные результаты использования лазеротерапии на область проекции селезенки у детей с респираторными формами аллергии в комплексном санаторном лечении Материалы Международной конференции «Применение лазеров в медицине и биологии. Харьков, май 2016. С. 57 Паненко А.В., Гончарук С.Ф., Подвысоцкий А.А.
  Эффективность курортного лечения больных с синдромом недостаточности периферического кровообращения при применении скипидарных ванн и магнитолазерной терапии Материалы Международной конференции «Применение лазеров в медицине и биологии. Харьков — Буковель, октябрь 2016. С.47 Паненко А.В., Подвысоцкий А.А., Григорьева Л.А., Заверюха Л.Ю, Николаева Т.Н., Гусева Е.Н.
  Окремі напрямки імунокоррекції у пацієнтів з бронхіальною астмою  Науково-практична конференція з міжнародною участюприсвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині., Одеса   С.53 Лагода Д.О.
  Вплив препарату L-аргініну на показники антиоксидантної системи у пацієнтів з порушенням серцевого ритму Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини : міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених. Одеса, .: тези доп. — Одеса: ОНМедУ, 2017 С. 57 Лагода Д.О., Бошкова А.М.
  Дослідження поліморфізму C677T гена MTHFR та вмісту фолієвої кислоти плазми крові у пацієнтів депресивними розладами .   Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини : наук.- практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена. Одеса, 27-28 квітня 2017 року: тези доп. — Одеса: ОНМедУ, 2017 С. 55. О. І. Сандул
  Оцінка поліморфізму генів TCF7L2 та FTO у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі надмірної маси тіла Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної НПК «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього», Київ, 31.03 – 01.04.2017 С.106-108 Величко В.І., Саід О.В., Амірова Г.Ю.
  Результати скринінгу порушень вуглеводного обміну і цукрового діабету 2-го типу серед мешканців Одеси. Науково-практична конференція «Здоров`українців в руках сімейного лікаря» м. Київ 08-09.12.2016   Величко  В.І., Венгер Я.І., Саїд О.В.
  Стимуляційні методи в практиці сімейного лікаря: перші підсумки Науково-практична конференція «Здоров`українців в руках сімейного лікаря» м. Київ 08-09.12.2016   Величко  В.І., Венгер Я.І., Артьоменко В.В., Данильчук Г.О., Дубініна В.Г.
  Сучасна інтерактивна методологія профілактичної роболти з населенням знижує частоту загострень хронічних алергічних захворювань (на прикладі південного регіону України) International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin. Р.190-191 Нахашова В.Є., Саід О.В., Миргород А.В.
  Вплив рівня витаміну D на контроль бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла або ожирінням   International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin. – Р.24 Пичугіна Ю. А., Венгер Я. І.  
  Депрессивные расстройства на фоне дефицита фолиевой кислоты  Постнеклассический дискурс: пути развития философии и методологии науки: Материалы  XIII Международных Пригожинских чтений / Одесск. нац. мед. ун-т и др. ; ред. кол.: докт. филос. наук В. Б. Ханжи (отв. ред.) и др. — Одесса: Печатный дом С.289 Сандул О. И.
  Сучасний погляд на проблему асоціації бронхіальної астми та дефіциту вітаміну D.   Науково-практична конференція з міжнародною участю  присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника: Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині 6-7 квітня 2017 р., програма — Одеса, 2017 С.11 Сандул О. И.
  Міждисциплінарні підходи в методології викладання основ алергології для лікарів загальної практики–сімейної медицини та вчителів основ здоров’я на етапі післядипломної освіти . Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.– Тернопіль : ТДМУ, 2016. С.286-287. Нахашова В. Є., Данильчук Г.О., Литвиненко О. І.,  Малицька, А.П.
   Сучасні психолого-педагогічні проблеми освіти лікарів-інтернів Сучасні підходи до вищої медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали  XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.– Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. С.209-210. В.І.Величко, Г.О.Данильчук, В. Є Нахашова, Венгер Я.І.
  Показники системи перекисного окислення ліпідів – антиоксидантного захисту у дітей з астмою на фоні надмірної маси тіла. «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» НПК присвячена 100-річчю з дня народження І.Г.Герцена, Одеса, 27-28 квітня 2017р. С.55 Бажора Я.І.
  Вплив генів детоксикації на перебіг бронхіальної астми. «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині» памяті акад. Б.Я.Резника, Одеса, 6-7 квітня 2017р. С.11. Бажора Я.І.
  Сучасні психолого-педагогічні проблеми освіти лікарів-інтернів Сучасні підходи до вищої медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського.– Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. С.209-210. Величко В.І., Нахашова В. Є., Венгер Я.І., Данильчук Г.О.
  Аналіз кореляційних зв’язків між деякими біохімічними показниками у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу на фоні надмірної маси тіла. Одеський медичний журнал. – Одеса., 2018.- №3(167).   С. 65-66   Саід О.В., Сидоренко Н.С., Шнайдер Н.С.
  Деякі показники якості життя та вегетативної дисфункції у пацієнтів з ЦД 2-го типу на тлі надмірної маси тіла Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С.32-33 Величко В.І., Саід О.В., Сидоренко О.В.
  Оцінка імовірності впливу поліморфізму генів FTO та TCF7L2 на ризик розвитку цукрового діабету 2 типу Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Одеса, 19– 20 квітня 2018 року : тези доп. — Одеса: ОНМедУ, 2018.  С. 178 Саід О. В., Шишкіна Н. В.
  Аналіз особливостей клінічної характеристики пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу на тлі надмірної маси тіла Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 березня 2018 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2018. С.91-93 Величко В.І., Саід О.В., Синенко В.І.
  Дослідження факторів, що сприяють дефіциту вітаміну Д серед жителів Одеського регіону Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини : наук.- практ. конф. з міжнар. участю: тези доп. Одеса, 2018. С. 85. О. І. Сандул
  Тривожно-депресивні розлади у хворих на бронхіальну астму на фоні порушень статусу вітаміну D ХVІ Регіональна науково-практична конференція «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою» Херсон, 22 червня 2018 року. С.30-32 О. І. Сандул, В. І. Величко
  Фізична активність пацієнтів з астмою та ожирінням. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацивтичних науках». Київ 1-2 грудня 2017 С.87-90 Лагода Д.О., Величко В.І.
  Еозинофільний катіонний білок-маркер запалення у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння. XVI Регіональна науково-практична конференція лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою». Херсон 22 червня 2018 р С.55-57. Лагода Д.О.
  Оцінка субпопуляцій Т-лімфоцитів у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини». Одеса 19-20 квітня 2018р. С.77 Лагода Д.О.
  Оцінка ступеня емоційного вигоряння у лікарів загальної практики на етапі післядипломної освіти Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т – Тернопіль : ТДМУ, 2018. С.371-372. Величко В. І., Данильчук Г. О., Венгер Я. І., Нахашова В. Є.
  Актуальність використання інтерактивних технологій навчання в медичних ВНЗ Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. –Тернопіль: ТДМУ, 2018. С.240 Поляков А. Є., Чернецька О. В., Чернецька Г. В.
  Характеристика аллергопатологии жителей г.Херсон Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 64-67 Нахашова В.Е., Миргород А.В.
  Сучасна парадигма анестезіологічної безпеки: єдність підходів в амбулаторній та клінічній хірургії. Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 83-88 Полінчук І.С., Малахов П.С., Полінчук І.М., Сидорко Ю.В., Туряниця С.В., Арбузова В.О., Цимбал Ю.Ф., Степаненко П.П.
  Прогнозування та шляхи вирішення проблеми складної інтубації трахеї в анестезіологічній практиці. Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 88-93 Полінчук І.С., Полінчук І.М.
  Ситуаційний аналіз стану забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в м. Херсон. Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 57-60 Малицька А.П., Демедюк О.І., Керецман О.М., Панкратов С.М.
  Эффективность взаимодействия первичной и специализированной медицинской помощи в вопросе вторичной профилактики инсульта. Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 43-47 Гостева А.В., Заец С.С., Галатенко Д.А., Погорелова Л.А.
  Інтенсивна терапія гострого стенозуючого ларинготрахеїту в умовах педіатричного відділення. ХVІ Регіональна науково-практична конференція «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою» Херсон, 22 червня 2018 року. С.27-30 Бондар Г.І.
  Етапи розвитку сімейної медицини: історія сьогодення. Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 34-38 Волкова О.Л.  
  Современные скрининговые тесты в практике семейного врача: определение гликированного гемоглобина у пациентов из группы риска по сахарному диабету Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 38-41 Волкова О.Л, Саядова Л.Г., Бубнова- Смирнова Т.А.
  Сучасна парадигма анестезіологічної безпеки Біль, знеболення та інтенсивна терапія.- 2018.- №3 (84). (Конгрес анестезіологів України, м. Київ, 13-15 вересня 2018 року) С. 91. Полінчук І.С., Гардубей Є.Ю., Малахов П.С., Полінчук І.М., Сидорко Ю.В., Туряниця С.В., Цимбал Ю.Ф., Арбузова В.О.
  Проблема складної інкубації трахеї в анестезіологічній практиці Біль, знеболення та інтенсивна терапія.- 2018.- №3 (84). (Конгрес анестезіологів України, м. Київ, 13-15 вересня 2018 року) С. 91-92. Полінчук І.С., Полінчук І.М.
  Досвід лікування гострого венозного тромбозу ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R).   С.335-336. Гардубей Є.Ю., Вацуро М.Ф., Свиридов В.О., Сєліщев В.В., Полінчук І.С., Сидорко Ю.В., Даниленко О.І.
  Бронхіальна астма на тлі  надмірної маси тіла та ожиріння ХVІ Регіональна науково-практична конференція «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою» Херсон, 22 червня 2018 року. С.21-23 Бажора Я.І.
  Особенности анамнестических данных детей с бронхиальной астмой на фоне избыточной массы тела или ожирения Збірник тез XVI регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров’я: пріоритизація первинної меливо-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою».- Херсон, 2018. С. 81-83 Пичугина Ю.А.
  Особенности изменений липидного и углеводного обмена у пациентов с избыточной массой тела и ожирением Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоровʼя в Україні: Зб.матеріалів IV наук.-практ.конф., Одеса, 25-26 квітня 2019 р. С.7 Величко В.И., Фомин А.В., Данильчук Г.А., Венгер, В.Є.
  Коморбидная патология у пациентов с ожирением Актуальні питання внутрішньої медицини»: Зб.матеріалів III наук.-практ. кардіоревм. конф., Одеса, 7-8 травня 2019 р.: тези до. – Одеса ТОВ «Рекламнопроизводственное предприятие «ЭкспрессРеклама», 2019 С.19-21 Величко В.И., Фомин А.В., Данильчук Г.А., Венгер, В.Є.
  Вплив лікувально-профілактичного комплексу на рівень еозинофільного катіонного білку у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», Одеса, 2019. С. 15-16 Лагода Д.О., Величко В.і.
  Раціоналізація застосування препаратів «швидкої допомоги» у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння IV науково-практична конференція «Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні», Одеса, 25-26.04.2019. С. 24-26 Лагода Д.О., Величко В.І.
  Вплив лікувально-профілактичного комплексу на рівень циркулюючих імунних комплексів у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння   Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019   С.36-38 Лагода Д.О., Величко В.І.
  Вплив дозованої ходьби на перебіг бронхіальної астми у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», Одеса, 2019. С. 31-33 Поповкина А.В., Лагода Д.О.
  The physiological role of atrial natriuretic hormon in regulation of water and electrolyte balance Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2019:стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Тези доп. :Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини», 6-9червня, 2019р., м. Миколаїв. — Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. С.26 Шаік І., Кіро Л. С.
  Лімфангіолейоміоматоз – випадок з практики Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.12-15 Волкова О.Л., Шубала Н.Я.
  Артеріальна гіпертензія у хворих із ГПМК міського інсультного центру м.Херсон Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.25-27 Загородній І.В., Величко В.І., Заєць С.С., Панова Т.В.,    Букіна Г.В.
  Не так страшна гипертония, как те последствия, что она вызывает Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.30-33 Корнован Г.В., Коваленко С.Ф.
  Ожиріння, діабет 2-го типу та рівень лептину у пацієнтів із серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.39-40 Луценко Л.Ю., Панова Т.В., Букіна Г.В.
  Аналіз причин пізнього початку АРТ серед ВІЛ-інфікованих та пошук впливу на досягнення мети стратегії ВООЗ/ЮНЕЙДС 90-90-90 Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.40-43 Малицька А.П., Демедюк О.І., Керецман О.М., Єрохіна А.О.
  Коморбідність уражень проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту і захворювань периферичних артерій Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.43-45 Малицька А.П., Афанасьєва Г.І., Байша О.М., Гардубей Є.Ю.
  Оцінка якості сну у хворих на поліноз в період загострення Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.46-48 Миргород А.В., Величко В.І., Нахашова В.Є., Малицька А.П.
  Пацієнт з періартритом плеча на тлі надмірної маси тіла або ожиріння в практиці сімейного лікаря Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.48-49 Назарян В.М., Величко В.І.
  Електрофізіологічні та психофізіологічні маркери безпеки загальної анестезії Тези XVII Регіональної науково-практичної конференції лікарів «Стійка система охорони здоров`я: розвиток первинної медико-санітарної допомоги і її інтеграція із спеціалізованою медичною допомогою», Херсон,  31.05.2019 С.49-53 Полінчук І.С., Малахов П.С., Полінчук І.М., Сидорко Ю.В., Арбузова В.О., Туряниця С.В., Цимбал Ю.Ф., Степаненко П.П.
  Алгоритм виявлення плечового періартриту в практиці сімейного лікаря Наукова конференція для студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» з міжнародною участю. — 2019  С. 147-148 Назарян В.М., Погожа Ю.Ю.
  Пацієнт з періартритом плеча на тлі надмірної маси тіла або ожиріння на прийомі в сімейного лікаря ІV науково-практична конференція «Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні» — 2019  С. 20-21 Назарян В.М., Величко В.І., Храмцов Д.М.
  Тромбоз перфорантних вен: частота, структур, особливості лікування та зв’язок з онкологією Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Phlebological review».  25-27.08.2019. Krakow, Poland.   . Малицька А.П., Гардубей Є.Ю